• Stadgar

  § 1. Varje delägare I föreningen äger lika del I föreningen och innehar en röst.

  § 2. Föreningen representeras av en styrelse bestående av ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter.

  Två revisorer utses.
  Kassör väljs för två år, övriga ett år I taget.
  Föreningen tecknas av ordföranden och kassören gemensamt.

  § 3. Andelen tillhör fastigheten och kan ej överlåtas till annan fastighet.

  Endast en andel per fastighet får vara ansluten.

  § 4. Under kalenderåret skall årsmöte samt ett medlemsmöte hållas. Kallelse

  utannonseras minst två veckor före mötet. Om 25 % av medlemmarna

  skriftligt så kräver skall extra medlemsmöte hållas. Styrelsen kan kalla

  till extra medlemsmöte.

  § 5. Årsmötet skall bland annat innehålla

  – styrelsens ekonomiska berättelse samt verksamhetsberättelse

  – granskningsberättelse av revisorerna

  – beslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen

  – fastställande av stat (avgifter) för kommande år för föreningen

  – beslut om arvoden till styrelsen

  – val av styrelse och revisorer för kommande år

  – kanalutbudet

  § 6. Styrelsen beslutar I föreningens ärenden.

  § 7. Styrelsen äger rätt att förvalta de medel som föreningen disponerar för drift,

  underhåll och eventuell kanalutbyggnad.

  § 8. Den som övertar andel ingår I föreningen med samma rättigheter och

  skyldigheter som andra delägare.

  § 9. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.

  § 10. Medlemsmöte är beslutsmässigt om minst 25 % av medlemmarna har avlagt sin röst. Även röster från post eller e-post via styrelsen är giltiga.

  § 11. Tillägg och ändringar av dessa stadgar kan beslutas vid medlemsmöte

  om minst 75 % av närvarande medlemmar ansluter sig till förslaget.

  Beslut skall tas av två på varandra följande medlemsmöten.

  § 12. Delägare kan företrädas av annan myndig familjemedlem eller fullmakt.

  § 13. Då medlemskap önskas efter det att kabelnätet är utbyggt skall ny delägare

  betala färdigställningsavgift samt eventuella tidigare avgifter till föreningen.

  Kostnad för grävning samt kabel och material tillkommer.

  § 14. Delägarna förbinder sig att teckna ett andelsbevis för att täcka

  installationskostnader och en investerings- och underhållsfond.

  § 15. Delägarna förbinder sig att betala en årlig programavgift vars storlek baseras på programutbudet samt driftskostnader. Avgifterna betalas enligt rutiner fastställda av styresen. Styrelsen får besluta att medlem som inte betalar avgift för kabel-tv inom föreskriven tid kopplas ur nätet.

  § 16. Delägarna förbinder sig att föreningens distributionsnät passera

  tomt och om skada uppstår på nätet inom resp. tomt står för reparationskostnaderna.

  § 17. Delägare ansvarar själv för nätet inom fastigheten.

  § 18. Delägares anläggning som stör huvudanläggning kan kopplas ur tills den

  åtgärdats. Föreningen är inte skyldig att utge ersättning till medlem eller

  annan på grund av brister i kabel-tv-utsändning.

  § 19. Utesluten medlem återställer själv sin utrustning.

  § 20. Brott mot dessa stadgar kan medföra uteslutning ur föreningen.

  Styrelsen kan besluta om detta.

   

  Comments are closed.